Érthetően megfogalmazva:

  Szinte semmit ! 
  Mivel vannak csomagjaink amikben adatmennyiség alapján adjuk a forgalmat így pár egyszerű adatot naplózik a szerver:
  Melyik felhasználó, mennyit töltött fel, mennyit töltött le,dátum.
  Azonban mivel mondtuk, hogy nem barátunk a naplózás, így ezen adatokat minden hónap első napján töröljük.


  Amennyiben adataid törlését/kérését szeretnéd kérni, azt az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen tudod elintézni, vagy ezen a linken. Vállalkozásunk mint adatkezelő van jelen, harmadik félnek adatot nem adunk át.

  Adattárolás és törlés

  Fenntartjuk a jogot bizonyos adatok tárolására legfeljebb egy évig. Nem nyújtunk lehetőséget a hozzáféréssel kapcsolatos adatok teljes törlésére, ugyanis azokra szükség van a többszörös regisztrációk szűrésére. Ugyanakkor minden további nélkül kérésre töröltnek jelöljük meg az adatokat ezzel biztosítva, hogy ne kapjon tőlünk e-mailt a felhasználó. Kéretlen leveleket ettől függetlenül sem szoktunk küldeni

  ---------------

  A jog nyelvén megfogalmazva:

  A Csaba Áron e.v., mint a csibvpn.hu és ingyenvpn.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül
  megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel
  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
  rendelkezéseire. A Csaba Áron e.v. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak,
  és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi
  adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez,
  valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. A csibvpn.hu és ingyenvpn.hu adatkezelését
  kizárólag a Csaba Áron e.v. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az
  érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a Csaba Áron e.v.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden
  feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
  hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a
  továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
  1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
  1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
  kezeléséről (DM törvény);
  2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  Definíciók:
  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
  (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
  személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
  helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy
  közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
  vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; különleges adat: a) a faji
  eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
  vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi
  állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes
  adat.
  Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
  adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
  Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy
  személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére
  felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
  eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
  végrehajtatja.
  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
  műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
  megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
  összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
  megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
  személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
  rögzítése is.
  Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
  Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
  lehetséges.
  Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,
  megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának
  és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
  lehetséges.
  Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
  a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
  Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
  A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet
  nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait,
  különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása
  során (adatvédelem).
  Személyes adat akkor kezelhető, ha
  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
  önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett
  megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a
  nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása
  szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az
  érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a
  nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
  érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan
  személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
  elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
  Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
  Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az
  érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes
  személyes adatra nézve teljesülnek.
  Adatbiztonság:
  Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
  biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
  kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
  szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan
  hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés
  ellen.
  Adatvédelmi Irányelvek:
  Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz,
  hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
  * az Önnel való kapcsolattartás,
  * hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
  * közvetlen üzletszerzés,
  Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy
  tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:
  * e-mai címére elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése
  * az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük
  * személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségen kívüli
  országokba is továbbítsa
  EGYÉB ADATKEZELÉSEK
  * Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok
  közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
  * A Csaba Áron e.v., mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az
  adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
  JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
  Amenyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy
  az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
  Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
  helyesbítését.
  Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által
  feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
  címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
  milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
  alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
  Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja
  megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy
  az adatvédelmi biztos elrendelte.
  A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot
  adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
  tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy
  jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
  tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  A Csaba Áron e.v., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a
  kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
  annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
  adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az
  adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük
  mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik
  kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30
  napon belül – bírósághoz fordulhat.
  Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az
  adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
  illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
  kívül jár el.
  Hódmezővásárhely 2021.08.17.